กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
สำนักปลัด
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายธีระ อินทรลาวัณย์
นายธีระ อินทรลาวัณย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดธิดา กะรัตน์
นางสุดธิดา กะรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ ขันทะ
นายกิตติศักดิ์ ขันทะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสราวุธ ไชยมงคล
นายสราวุธ ไชยมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางกัลยาณี ลำนัย
นางกัลยาณี ลำนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิติศัพท์ โวทาน
นายกิติศัพท์ โวทาน
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)
นายวุฒิพงษ์ หาญยุทธ
นายวุฒิพงษ์ หาญยุทธ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)
นายสังเวียน รักชาติ
นายสังเวียน รักชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)
นายวิโรจน์ พลบุญ
นายวิโรจน์ พลบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)
นายสุรชัย พิศจารย์
นายสุรชัย พิศจารย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ขับรถกู้ชีพกู้ภัย)
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615