กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
_____________________________________________________________________________________
  [ 23-11-2560 ]รายงานผลการประเมินคุณภาพนอกของสำนักงานรับรองมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  [ 23-11-2560 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 23-11-2560 ]ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณรอายุราชการ 
  [ 22-11-2560 ]ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share" ภายใต้ดครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) ประจำปี 2561
  [ 22-11-2560 ]แบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 22-11-2560 ]การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [ 22-11-2560 ]หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนอราคากลางงานก่อสร้าง
  [ 22-11-2560 ]การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
  [ 22-11-2560 ]เร่งรัดการรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
  [ 22-11-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  [ 22-11-2560 ]แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรท้องถิ่น
  [ 22-11-2560 ]สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 60 
  [ 22-11-2560 ]แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  [ 22-11-2560 ]มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
  [ 22-11-2560 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 21-11-2560 ]ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2561
  [ 21-11-2560 ]ขอสนับสนุนข้อมูลการอ่านออกเขียนได้เพื่อรองรับการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
  [ 21-11-2560 ]การสนับสนุนให้ อบจ. เข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
  [ 20-11-2560 ]เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจนิเทศการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ 2561)[doc220171120014310.doc
  [ 20-11-2560 ]การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
  [ 20-11-2560 ]ร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญาให้จงได้ ภายในวันที่ 23 พ.ย. 60 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60 
  [ 20-11-2560 ]สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60 
  [ 17-11-2560 ]ขอเชิญส่งลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ 
  [ 17-11-2560 ]โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 
  [ 17-11-2560 ]โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
  [ 17-11-2560 ]แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560
  [ 17-11-2560 ]มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 17-11-2560 ]การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
  [ 17-11-2560 ]โครงการคัดเลือกผู้บัญชาการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 
  [ 17-11-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญาให้จงได้ ภายในวันที่ 23 พ.ย. 60 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 60 
  [ 17-11-2560 ]แจ้งเทศบาลทุกแห่ง แจ้งให้ปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุม คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 60 
  [ 17-11-2560 ]ขอส่งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 17-11-2560 ]แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัดเหณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
  [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 17-11-2560 ]โครงการยูนีพอร์ต
  [ 17-11-2560 ]ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  [ 16-11-2560 ]สรุปบัญชีขอพระราชทานเครื่องราชย์ปี 61 มาเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง[doc220171115214021.xls][doc320171115214021.xls][doc420171115214021.xls][doc520171115214021.xls
  [ 16-11-2560 ]การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
  [ 16-11-2560 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  [ 15-11-2560 ]รายงานสถานะการติดตามบันทึกข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายจังหวัด ปี 2560
  [ 15-11-2560 ]จัดทำบัญชีวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2560
  [ 15-11-2560 ]ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  [ 15-11-2560 ]การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก 
  [ 15-11-2560 ]ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง"การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นท้องถิ่น 4.0" 
  [ 15-11-2560 ]แจ้งยกเว้นการปฏิบัติตามกฏหมายกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
  [ 15-11-2560 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1
  [ 15-11-2560 ]การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว
  [ 15-11-2560 ]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น(INFO)
  [ 14-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 13-11-2560 ]สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 60 
  [ 10-11-2560 ]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
  [ 10-11-2560 ]การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศับรวม และบ้านพัก
  [ 10-11-2560 ]สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 60 
  [ 09-11-2560 ]โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (education in finland) 
  [ 09-11-2560 ]ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 09-11-2560 ]การประชาสัมพันธ์โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว
  [ 09-11-2560 ]เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60 
  [ 09-11-2560 ]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  [ 09-11-2560 ]สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60  
1 2
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615