กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
เธชเธฒเธชเธ™เนŒเธˆเธฒเธเธ™เธฒเธขเธ
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

เว็บไซต์นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผลงานขององค์การบริการส่วนตำบล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ทุกท่านตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ผมมีโอกาศเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตั้งแต่กลางพี 2548 จนถึงปัจจุบันทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลแสลงพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาของตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ของอำเภอและจังหวัด เช่นการขุดลอกคลอง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นการดำเนินงานในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมของตำบล อย่างไรก็ตาม การที่ตำบลแสลงพันธ์จะพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องของการประสานแผน ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตำบลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กระผมขอถือโอกาศนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ละขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่
จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์อย่างยั่งยืนสืบไป


 
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   19-07-2558

 

 
   
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615