กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
สภาพทั่วไป
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ด้านกายภาพ

                ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 เดิมตั้งอยู่เลขที่

113 หมู่ที่ 3 บ้านผาสุข และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ได้เปลี่ยนเลขที่สำนักงานเป็นเลขที่ 145 หมู่ที่ 3 บ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ่อเกลือ ระยะทางจากอำเภอบ่อเกลือ มีระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของพระตำหนักทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ การคมนาคมติดต่อกับจังหวัดได้ 2 ทาง คือ

1. จากจังหวัดน่าน – อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – ตำบลภูฟ้า ระยะทาง 126 กิโลเมตร

2. จากจังหวัดน่าน – อำเภอสันติสุข – อำเภอบ่อเกลือ ( บ้านผักเฮือก ) – ตำบลภูฟ้า ระยะทาง 108 กิโลเมตรและติดต่อตลาดการค้าชายแดนกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 90 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จด ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ

ทิศใต้ จด ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุขและตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม

ทิศตะวันออก จด เขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก จด บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว

ในชุมชนในพื้นที่ตำบลภูฟ้ามีการตั้งชุมชนเป็นกระจุกตัวเป็นกลุ่มๆ เรียงตัวเป็นรายหมู่บ้านมีจำนวน ครัวเรือนแต่ละชุมชนไม่เกิน 200 หลังคาเรือน

เนื้อที่

ตำบลภูฟ้ามีเนื้อที่ประมาณ 204.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 127,687.5 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตร 4,505.25 ไร่ หรือเท่ากับ 3.52 % ของพื้นที่ทั้งหมด แยกเป็น

พื้นที่นา 168.75 ไร่ เท่ากับ 3.74 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ข้าวไร่ 3,644.25 ไร่ เท่ากับ 80.94 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่สวน 689.25 ไร่ เท่ากับ 15.30 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ปลูกพืชผัก 10 ไร่ เท่ากับ 0.22 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่อาศัย 208.25 ไร่ เท่ากับ 0.16 % ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่อื่นๆ (ป่าไม้ ฯลฯ) 122,902 ไร่ เท่ากับ 96.25 % ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 12.37 ไร่ / ครัวเรือน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615