กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

          1 การคมนาคมขนส่ง

         ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินในการติดต่อกับจังหวัดน่าน โดยใช้เส้นทางอยู่ 2 เส้นทาง คือ

1. ทางหลวงหมายเลข 1256 อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ – ตำบลภูฟ้า ระยะทาง 69 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 1080 อำเภอปัว - จังหวัดน่าน ระยะทาง 60 กิโลเมตร

2. ทางหลวงหมายเลข 1081 จากจังหวัดน่าน - อำเภอสันติสุข – ตำบลภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ ระยะทาง 108 กิโลเมตร

2 การไฟฟ้า

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 6 หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน - หมูบ้าน

         3 การประปา

ระบบประปาในพื้นที่ตำบลภูฟ้า เป็นน้ำประปาผิวดินที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ไม่มีระบบน้ำประปาของการประปานครหลวง

        4 โทรศัพท์

- โทรศัพท์สาธารณะ หน่วยงาน อบต.ภูฟ้า 1 หมายเลข

- สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM 1 แห่ง

- สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบ True 1 แห่ง

        5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- มีจุดบริการไปรษณีย์ สาขาย่อย 1 แห่ง

- สำนักงานไปรษณีย์อำเภอบ่อเกลือ 1 แห่ง

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615