กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
สภาพทางสังคม
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง

- ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง (ภารกิจถ่ายโอน)

- ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ 1 แห่ง (ตามโครงการในพระราชดำริ)

2 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูฟ้า 1 แห่ง

- ศสมช. บ้านสบมาง 1 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 95

3 อาชญากรรม

ในพื้นที่ตำบลภูฟ้าไม่ค่อยมีปริมาณคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทุกหมู่บ้านมีผู้นำชุมชนที่คอยกำกับดูแลและมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นกำลังสนับสนุน

- ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3207 1 แห่ง - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล ( อปพร. ) 1 แห่ง

4 ยาเสพติด

ตำบลภูฟ้าอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ่อเกลือ ซึ่งอำเภอบ่อเกลือได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือเป็นพื้นที่อำเภอสีขาว

5 การสังคมสังเคราะห์

ตำบลภูฟ้ามีหมู่บ้านในบริวารจำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นชุมชนขนาดเล็กการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือกันจึงเป็นแบบครอบครัว และในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้ายังเป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์ ยังเป็นหน่วยงานประสานงานการสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และจังหวัดน่าน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615