กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

1 การเกษตร

พื้นที่นา 168.75 ไร่ เท่ากับ 3.74 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ข้าวไร่ 3,644.25 ไร่ เท่ากับ 80.94 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่สวน 689.25 ไร่ เท่ากับ 15.30 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ปลูกพืชผัก 10 ไร่ เท่ากับ 0.22 % ของพื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 12.37 ไร่ / ครัวเรือน

2 การประมง

ในพื้นที่ตำบลภูฟ้าเป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับลำน้ำซึ่งบางพื้นที่ไม่เหมาะกับการทำประมงขนาดใหญ่ แต่ในพื้นที่มีแต่การทำประมงเป็นการส่งเสริมการทำประมงในครัวเรือน เป็นบ่อปลาน้ำจืดขนาดเล็ก

3 การปศุสัตว์

การปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนไม่ใช่การเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ อาทิการเลี้ยง ไก่ เป็ด วัว กระบือ ในพื้นที่ตำบลภูฟ้าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์

4 การบริการ

การบริการในพื้นที่ตำบลภูฟ้า

ร้านอาหาร จำนวน - ร้าน

ปั้มน้ำมันแบบหลอด จำนวน 3 ร้าน

ที่พัก (โฮมสเตร์) จำนวน 5 แห่ง

5 การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลภูฟ้า

บ้านนากอกหมู่ที่ 1 - รอยพระพุทธบาทบ้านนากอก

บ้านห่างทางหลวงหมู่ที่ 2 - ถ้ำเงิน ถ้ำทอง, น้ำตกห้วยวะ น้ำตกห้วยแป้น และวังมัจฉา ,งานหัตกรรมฝีมือ จากหญ้าสามเหลี่ยมของกลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยมสหกรณ์ภูฟ้าและกลุ่มนายจันทร์ดี ขาเหล็กซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเคยได้รับรางวัลโอท๊อปแชมป์เปี้ยน ระดับ 5 ดาวประจำปี พ.ศ. 2546

- บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา

บ้านผาสุขหมู่ที่ 3 - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

- ถ้ำวังยันห้าหรือถ้ำวังห้า ห่างจากหมู่บ้าน 3 ก.ม.

- ล่องแก่งน้ำว้าและน้ำมาง

บ้านสบมางหมู่ที่ 4 - วังควาย(แหล่งสงวนพันธุ์ปลา)

- การอนุรักษ์พันธุ์ปลาในฤดูวางไข่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมก่อนวันพระขึ้น 15 ค่ำ ปลาปีกแดงหรือปลาตะพาก จะออกมาวางไข่กันเป็นฝูงใหญ่นับหมื่นตัวในระดับน้ำตื้นๆ

- การแปรรูปต๋าว(ลูกชิด)

บ้านห้วยล้อมหมู่ที่ 5 - ประเพณีการละเล่นตีพลิของชนเผ่าลั๊วะ

- ล่องแก่งน้ำว้า,ที่พักแพ,ที่ลงแพ,และบริการแพยางล่องแก่ง

บ้านห้วยลอยหมู่ที่ 6 - น้ำตกห้วยปึง(หรือคาดว่าเป็นน้ำตกภูฟ้าและอีกหลายแห่งที่ยัง สำรวจไม่ถึง)

- ล่องแก่งลำน้ำว้า

6.6 อุสาหกรรม

- ในพื้นที่ตำบลภูฟ้าไม่มีโรงงาน

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลภูฟ้า ประกอบด้วย

1. กลุ่มอาชีพเย็บผ้า จำนวน 1 กลุ่ม

2. กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยม จำนวน 1 กลุ่ม

3. กลุ่มเพาะกล้าไม้ จำนวน 1 กลุ่ม

4. กลุ่มอาชีพแปรรูปต๋าว (ลูกชิด) จำนวน 1 กลุ่ม

5. กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 1 กลุ่ม

6.8 แรงงาน

คนในวัยในพื้นที่มีการไปค้าแรงานต่างจังหวัด ในชุมชนจึงเหลือแต่เด็ก ผู้สูงอายุ 

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615