กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 –   2 มกราคม 2563 โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30-31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30-31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 กรกฎาคม 2562 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดน่าน
23 กรกฎาคม 2562 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดน่าน
 
 
[ 09-10-2562] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   doc120191009020104.pdf 
[ 13-08-2562] งานป้องกันฯร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด   doc120190903194825.php 
[ 23-07-2562] แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 
[ 20-06-2562] แจ้งเรื่องตอบกลับข้องร้องเรียนร้องทุกข์ ฝนตกดินสไลด์ บ้านห่างทางหลวง ในวันที่ 2 ...   เอกสาร คำสั่ง บันทึก ต่างๆ รูปภาพ 
[ 18-06-2562] โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562   doc120190618035438.pdf 
 
[ 21-09-2561] ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่อง ...   doc120181102044430.pdf doc220181102044430.pdf doc320181102044430.pdf 
[ 09-02-2561] c   doc120180209193738.php 
[ 19-07-2560] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ บ้านผาสุข หมู่ที่ 3 ...   แบบโครงการ แบบ ประมาณการ ราคากลาง 
[ 19-07-2560] จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลภุฟ้า อำเภอบ่อเกลื ...   แบบโครงการ ประมาณการ ราคากลาง 
[ 01-06-2560] โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 3   แบบแสดงราคากลาง ประกาศ ประมาณการ 
 
[ 01-10-2562] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562   doc120191106025953.pdf 
[ 01-10-2562] สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย.2562   doc120191106025701.ย 
[ 01-09-2562] สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.2562  
[ 01-08-2562] สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2562   doc120191106025546.ค 
[ 01-07-2562] สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2562   doc120191106025426.ย 
 
  [ 24-01-2563 ]การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 
  [ 24-01-2563 ]ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  [ 24-01-2563 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-01-2563 ]การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
  [ 24-01-2563 ]สำรวจรายชื่อ อปท. ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ 
  [ 24-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
  [ 23-01-2563 ]แจ้งสำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน ธ.ค. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ
  [ 22-01-2563 ]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางปม.รายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ
  [ 21-01-2563 ]การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้ง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย และ อ.แม่จริม) 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615