กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560
 
 
[ 27-03-2561] ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   doc120180418060556.pdf 
[ 05-04-2560] ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของอบต.ภูฟ้าปี60   doc220170614073335.pdf 
[ 04-04-2559] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษีและกิจกรรมของอบต.   doc220170614042409.pdf 
[ 15-03-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ...   doc120180427033557.pdf 
[ 15-03-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบภูฟ้าเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-256 ...   doc120180427033201.pdf 
 
[ 01-06-2560] โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 3   แบบแสดงราคากลาง ประกาศ ประมาณการ 
[ 25-05-2560] โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก ม.2   ประมาณการ แบบแปลนโครงการ doc320170619084215. 2 
[ 12-04-2560] โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านสบมาง   แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ 
[ 08-03-2560] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนลวดสลิง (ข้ามลำน้ำว้า) ม.5   แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ 
[ 06-11-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกล ...   แบบโครงการ ประมาณการและราคากลาง 
 
 
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 20-06-2561 ]สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
  [ 20-06-2561 ]การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. 
 
  [ 21-06-2561 ]ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  [ 20-06-2561 ]วาระการประชุม เชิญประชุมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  [ 20-06-2561 ]ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเทศและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
  [ 20-06-2561 ]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
  [ 19-06-2561 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากากรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615