กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560
โครงการร่วมแบ่งปันน้ำใจ
โครงการร่วมแบ่งปันน้ำใจ
 
 
[ 05-04-2560] ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของอบต.ภูฟ้าปี60   doc220170614073335.pdf 
[ 28-11-2559] ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560   doc120170614072942.pdf 
[ 04-04-2559] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษีและกิจกรรมของอบต.   doc220170614042409.pdf 
[ 10-12-2558] ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559   doc120170614042024.pdf 
 
[ 01-06-2560] โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 3   แบบแสดงราคากลาง ประกาศ ประมาณการ 
[ 25-05-2560] โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก ม.2   ประมาณการ แบบแปลนโครงการ doc320170619084215. 2 
[ 12-04-2560] โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านสบมาง   แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ 
[ 08-03-2560] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนลวดสลิง (ข้ามลำน้ำว้า) ม.5   แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ 
[ 06-11-2559] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกล ...   แบบโครงการ ประมาณการและราคากลาง 
 
 
  [ 23-11-2560 ]แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 23-11-2560 ]ขอทราบแนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 
  [ 23-11-2560 ]การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-11-2560 ]การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ 
  [ 23-11-2560 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
 
  [ 23-11-2560 ]รายงานผลการประเมินคุณภาพนอกของสำนักงานรับรองมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  [ 23-11-2560 ]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
  [ 23-11-2560 ]ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณรอายุราชการ 
  [ 22-11-2560 ]ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share" ภายใต้ดครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) ประจำปี 2561
  [ 22-11-2560 ]แบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615